Rekrutacja

Regulamin rekrutacji do Niepublicznego Gimnazjum
w Zbylitowskiej Górze

§ 1

 • Gimnazjum przeprowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 • Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową.
 • O przyjęciu uczniów decyduje dyrektor gimnazjum na podstawie wyników procedury kwalifikacyjnej.

§ 2

 • Uczniowie przyjmowani są na podstawie kryteriów uwzględniających:
  1. oceny z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  2. oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  3. liczbę punktów uzyskanych na sprawdzianie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu OKE.
 • Pierwszeństwo w przyjęciu do Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze mają uczniowie, którzy:
  1. uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  2. uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  3. uzyskali najwyższą liczbę punktów na sprawdzianie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu OKE.
  4. mają rodzeństwo uczące się w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze,
 • Laureaci i finaliści konkursów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Niepublicznego Gimnazjum w  Zbylitowskiej Górze niezależnie od kryteriów rekrutacji.
 • W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w klasach pierwszych do szkoły przyjmuje się kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów obliczanych wg zasad zawartych w ust. 5.
 • Sposób ustalania punktów:
  1. wynik procentowy sprawdzianu po klasie VI przeliczany na punkty przy pomocy współczynnika 1,
  2. oceny klasyfikacji końcowej w klasie VI:
   1. ocena celująca – 20 punktów
   2. ocena bardzo dobra – 15 punktów
 • ocena dobra – 10 punktów
 1. ocena dostateczna – 5 punktów
 2. ocena dopuszczająca – 0 punktów
 1. ocena z zachowania:
  1. wzorowe – 20 punktów
  2. bardzo dobre – 15 punktów
 • dobre – 10 punktów
 1. poprawne – 5 punktów
 1. Posiadanie rodzeństwa uczącego się w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze – 5 punktów.

§ 3

 • W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
 • Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
  1. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w § 2,
  2. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
  3. sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. ze względów zdrowotnych, skomplikowanej sytuacji rodzinnej itp. dyrektorowi przysługuje prawo indywidualnego rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do gimnazjum.
 • O przyjęciu do gimnazjum ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Gimnazjum.
 • Dyrektorowi przysługuje prawo rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do gimnazjum poza terminami określonymi w regulaminie.

§ 4

 • Kandydaci do Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze składają w sekretariacie lub u dyrektora szkoły następujące dokumenty:
  1. kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze (załącznik nr 1),
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – w przypadku kandydatów do klasy I,
  3. świadectwo szkolne z ostatniej ukończonej klasy – w przypadku kandydatów do klas II-III,
  4. oryginał zaświadczenia OKE ze sprawdzianu po klasie VI,
  5. 1 opisaną aktualną fotografię do legitymacji szkolnej (imiona i nazwisko ucznia, data i miejsce urodzenia),
  6. akt urodzenia dziecka – do wglądu,
  7. dodatkowe dokumenty stanowiące poświadczenie sprawowania opieki prawnej nad dzieckiem.
 • W przypadku konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka – stosowne dokumenty, np. opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

§5

 • Terminy rekrutacji:
  1. złożenie karty zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze do dnia 28 czerwca 2016 r.,
  2. złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r.,
  3. złożenie oryginału zaświadczenia OKE ze sprawdzianu w klasie VI od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r.,
  4. ogłoszenie wyników rekrutacji 4 lipca 2016 r.
 • Od dnia 5 lipca 2016 r. do dnia 30 sierpnia 2016 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.
Dane kontaktowePrzyjazne linki